| REGULAMIN

Zapoznaj się z regulaminem przewozu

Regulamin przewozów przesyłek - SINBUS

§1 Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa warunki i zasady dotyczące transportu przesyłek, przez Zleceniobiorcę – PHU „SINBUS” na rzecz Zleceniodawcy – osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej na terenie Unii Europejskiej.

Zleceniodawca z chwilą podpisania listu przewozowego deklaruje znajomość regulaminu i jednocześnie wyraża zgodę na warunki i inne przepisy, które mogą być zgodnie z nim wydane.

Po podpisaniu listu przewozowego zleceniodawca uznaje regulamin jako część umowy zawartej o świadczenie usług przewozu przesyłek.

PHU „SINBUS” wykonuje usługę transportu paczek i zastrzega sobie prawo przekazywania zleceń na usługi transportowe firmom zewnętrznym.

 

§2 Materiały wyłączone z przewozu

Z przewozu wyłączone są rzeczy:
 • których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów;
 • które z powodu swoich rozmiarów, masy lub innych właściwości albo ze względu na urządzenia PHU „SINBUS” nie nadają się do przewozu;
 • niebezpieczne w rozumieniu odrębnych przepisów w tym w szczególności: materiały łatwopalne, wybuchowe lub radioaktywne, substancje żrące lub cuchnące, broń i amunicja;
 • przesyłek, o których mowa w § 47 ustawy Prawo pocztowe (usługi zastrzeżone).
 • zawierających narkotyki lub leki i środki psychotropowe, z wyjątkiem przedmiotów wysyłanych w celach naukowych lub medycznych przez ustawowo do tego upoważnione instytucje; oraz towarów opodatkowanych akcyzą np: papierosy, alkohol, tytoń, itp.
 • zawierających zwłoki i szczątki zwłok ludzkich;
 • mających na opakowaniu lub widocznej części zawartości napisy lub rysunki naruszające dobra chronione przez prawo;
 • zawierających dzieła sztuki, antyki, kamienie i metale szlachetne w jakiejkolwiek postaci bądź formie, waluty, zbywalne papiery wartościowe, certyfikaty i jakiekolwiek inne walory zbywalne.
 • przesyłki zawierające szkło lub elementy szklane;
 • przesyłki zawierające płyny lub elementy płynne.

 

Przedstawiciel (kierowca) PHU „SINBUS” może sprawdzić, czy przesyłka odpowiada oświadczeniom nadawcy zawartym w liście przewozowym oraz czy zachowane zostały przepisy dotyczące rzeczy dopuszczonych do przewozu na warunkach szczególnych.

 

 • Sprawdzenia dokonuje się w obecności nadawcy, a jeżeli wezwanie go nie jest możliwe albo gdy nie zgłosi się w wyznaczonym terminie, przewoźnik dokonuje sprawdzenia w obecności osób zaproszonych przez siebie do tej czynności.
 • Wynik sprawdzenia zamieszcza się w liście przewozowym albo dołączonym do niego protokole.
 • W razie stwierdzenia niezgodności oświadczeń zawartych w liście przewozowym ze stanem rzeczywistym przesyłki, koszty sprawdzenia obciążają nadawcę.

 

 1. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Nadawcę powyższych postanowień zapłaci on karę umowną w wysokości kwoty należnej PHU „SINBUS” z tytułu wykonania usługi.
 2. Zapłata kary, o której mowa powyżej nie pozbawia PHU „SINBUS” prawa dochodzenia odszkodowania przewyższającego jej wysokość na zasadach ogólnych.
 3. PHU „SINBUS” może także odmówić wykonania w przypadku:
 • czasoprzestrzennej niemożności jej wykonania,
 • niewłaściwego zabezpieczenia przesyłki przez Zleceniodawcę,
 • gdy istnieje podejrzenie, iż deklaracja zawartości i/lub jego waga nie zgadza się ze stanem faktycznym, odrębnych przepisów w tym w szczególności: materiały łatwopalne, wybuchowe lub radioaktywne, substancje żrące lub cuchnące, broń i amunicja;
 • ma prawo do odmowy przyjęcia przesyłki, jeśli Nadawca / Odbiorca przesyłki znajduje się w rejonie stale lub czasowo wyłączonym z obsługi.

 

§3 Opłaty za usługi transportowe

 1. Wysokość opłat za usługi określa aktualny cennik, lub odrębna umowa zawarta pomiędzy PHU „SINBUS” ze Zleceniodawcą.
 2. Należność uiszcza Zleceniodawca w momencie nadania, lub odbiorca w momencie odebrania przesyłki - gotówką lub zgodnie z umową.
 3. Pokwitowanie odbioru gotówki przez kuriera PHU „SINBUS” następuje na dokumencie listu przewozowego lub zgodnie z umową.
 4. Na życzenie Zleceniodawcy istnieje możliwość wystawia faktury VAT.
 5. PHU „SINBUS” zastrzega sobie prawo zatrzymania przesyłek Zleceniodawcy w celu zabezpieczenia roszczeń przysługujących PHU „SINBUS” wobec Klienta bez względu na tytuł należności.
 6. Jeżeli waga przesyłki jest większa od deklarowanej podczas nadania może wiązać się z dodatkową opłatą podczas odbioru.
 7. Nadawca ponosi odpowiedzialność za uzasadnione koszty i wydatki poniesione przez PHU „SINBUS” (włącznie z kosztami przechowywania), za straty, podatki i opłaty celne jakie PHU „SINBUS” może ponieść oraz z tytułu roszczeń podniesionych przeciw PHU „SINBUS”, z powodu nie spełnienia przez paczkę któregokolwiek z ograniczeń, wymogów lub z powodu odmowy lub zawieszenia wykonywania usług lub zwrotu paczki lub przesyłki przez PHU „SINBUS” lub przewoźnika, zgodnego z niniejszym.
 8. W przypadku zwrotu paczki lub przesyłki, nadawca jest również odpowiedzialny za zapłacenie całego należnego wynagrodzenia, obliczonego zgodnie ze stawkami PHU „SINBUS”.
 9. Zleceniodawca ma prawo żądać informacji na temat aktualnego cennika usług.

 

§4 Zasady odbioru i dostawy paczek

 1. Przesyłka, po telefonicznym lub elektronicznym zgłoszeniu na stronie oficjalnej www.sinbus.pl, przez Nadawcę, jest odbierana spod wskazanego adresu w danej miejscowości.
 2. Zasadą jest doręczanie przesyłki Odbiorcy do rąk własnych. W przypadku gdy Odbiorcą jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna - przesyłkę pozostawia się za pokwitowaniem w kancelarii lub komórce spełniającej jej rolę.
 3. Czas dostawy przesyłki w usłudze standard: do 7 dni roboczych, jeśli nie został on indywidualnie określony z Nadawcą.
 4. Czas dostawy przesyłki liczony jest od momentu odebrania od nadawcy pomijając dni wolne od pracy oraz soboty i niedziele.
 5. W przypadku materiałów: kruchych (szkło) łatwo psujących się (żywność) oraz wrażliwych na temperaturę, które Nadawca zdecydował się wysłać (na własne ryzyko) - PHU „SINBUS” nie zapewnia warunków właściwych do przewozu w/w towarów i w razie uszkodzenia lub zepsucia się zawartości - nie ponosi odpowiedzialności.
 6. Zleceniodawca jest obowiązany oddać paczkę w stanie pozwalającym na jej prawidłowy przewóz i wydanie bez ubytku i uszkodzenia. Klient jest zobowiązany do odpowiedniego przygotowania przesyłki do przewozu i/ lub zapakowania jej w taki sposób, aby zawartość przesyłki była zabezpieczona stosownie do czasu trwania i charakteru usługi przewozowej. Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie koszty i szkody dotyczące osób, innych przesyłek lub firmy, której PHU „SINBUS” zleciła przewóz, wynikłe z nieodpowiedniego przygotowania /opakowania towarów. Odpowiedzialność Klienta może być ograniczona, jeżeli pracownik PHU „SINBUS” lub jej pełnomocnik nie zgłosili zastrzeżeń pomimo widocznych, oczywistych braków lub uchybień opakowania lub przygotowania. Zwrot kosztów obejmuje również ewentualne koszty prawne i sądowe jak też koszty zasięgnięcia opinii biegłych.
 7. Koszty ewentualnego zabezpieczenia lub przepakowania paczki ponosi Zleceniodawca.
 8. Opakowanie paczki wlicza się do jej masy.
 9. Przyjęcie paczki do przewozu i doręczania nie uzasadnia domniemania, że jej opakowanie odpowiadało warunkom określonym w niniejszym Regulaminie. Za prawidłowe opakowanie odpowiedzialny jest Zleceniodawca.
 10. Doręczenie paczki odbiorca potwierdza własnoręcznym podpisem na dowodzie doręczenia (dowodzie nadania, liście przewozowym), stwierdzając tym samym prawidłowe wykonania usługi.
 11. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące wykonania usługi lub stanu paczki powinny być wpisane na dowodzie doręczenia przez odbiorcę w chwili jej przyjęcia. Przy braku odmiennych ustaleń, przed potwierdzeniem doręczenia paczki na dowodzie doręczenia i uiszczeniem wynikających z niego opłat odbiorca nie może dokonać otwarcia paczki. Z chwilą doręczenia paczki wszelkie ryzyko związane z uszkodzeniem lub utratą paczki przechodzi na odbiorcę.
 12. W przypadku, gdy adresat odmówi przyjęcia paczki jest ona zwracana nadawcy, koszty przewozu (w obie strony) ponosi Zleceniodawca.
 13. Odmowa uiszczenia należności za dokonane przez PHU „SINBUS” usługi jak i dodatkowe czynności wynikłe w trakcie realizacji zlecenia traktowane są jako odmowa przyjęcia paczki.
 14. W przypadku wykonywania usługi przewozu przesyłek lub usługi pocztowej na zlecenie Zleceniodawcy i na jego koszt, w razie odmowy uiszczenia należności na rzecz PHU „SINBUS” przez Zleceniodawcę, do jej zapłaty zobowiązany jest Nadawca.
 15. W przypadku nieobecności Odbiorcy, kurier pozostawia awizo ze wskazaniem gdzie i kiedy Adresat może osobiście (lub przez upoważnionego przedstawiciela) odebrać przesyłkę lub zamówić kolejną dostawę przesyłki do swej siedziby. Termin do odbioru przesyłki przez Odbiorcę wynosi 3 dni robocze liczone od dnia następnego po dniu pozostawienia awizo. Po upływie terminu odbioru, o ile nie miał miejsca żaden z wniosków Odbiorcy lub Nadawcy, o których mowa poniżej, przesyłka zwracana jest Nadawcy na jego koszt.
 16. Za odmowę przyjęcia przesyłki uważana jest także odmowa uiszczenia jakichkolwiek należności o których mowa w niniejszym Regulaminie.
 17. Zleceniodawca jest zobowiązany do oznakowania paczki, tj. zleceniodawca umieszcza na paczce lub na jej opakowaniu adres i dane adresata wraz z telefonem kontaktowym, które podane są jednocześnie na liście przewozowym. Adres, napisany czytelnie, powinien zawierać bezwzględnie kod pocztowy adresata oraz nr telefonu.

 

§5 Odpowiedzialność za przesyłki

W przypadku utraty, ubytku lub uszkodzenia przesyłki PHU „SINBUS” ponosi odpowiedzialność materialną za koszty związane z całkowitym odkupieniem nadanej przesyłki lub jej naprawy, nie więcej niż do kwoty stanowiącej górną granicę odpowiedzialności lub wartości deklarowanej przez Zleceniodawcę.

 1. Kurier zobowiązany jest spisać protokół w obecności Odbiorcy, w którym ujęta będzie data i godzina doręczenia oraz opis uszkodzenia lub ubytku przesyłki. Prawidłowo sporządzony protokół (podpisany przez Odbiorcę i kuriera) jest podstawą do przyjęcia reklamacji.
 2. Wskutek przyjęcia przez Odbiorcę przesyłki bez zastrzeżeń wygasają wszelkie roszczenia przeciwko PHU „SINBUS”.
 3. PHU „SINBUS” ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie, utratę lub ubytek przesyłki w okresie od jej przyjęcia od Nadawcy do momentu wydania Adresatowi.
 4. Odpowiedzialność PHU „SINBUS” z tytułu świadczonych usług kurierskich ograniczona jest do wysokości 500,00 (pięćset złotych) PLN. PHU „SINBUS” nie ponosi odpowiedzialności ponad tę kwotę.
 5. Odpowiedzialność PHU „SINBUS” nie obejmuje szkód z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania usługi, polegającej na utracie korzyści, zysków lub dochodów, zarówno w stosunku do Nadawcy jak i osób trzecich.
 6. W wypadku utraty, ubytku lub uszkodzenia przesyłki PHU „SINBUS” ponosi odpowiedzialność materialną za koszty związane z odkupieniem lub naprawą przesyłki, nie więcej jednak niż do kwoty stanowiącej górną granicę odpowiedzialności.

 

§6 Reklamacje

 1. Prawo wnoszenia reklamacji i dochodzenia roszczeń przeciwko PHU „SINBUS” przysługuje Nadawcy, z zastrzeżeniem postanowień ust 4.Wszystkie reklamacje związane z nie doręczeniem, opóźnieniem, utratą, ubytkiem i uszkodzeniem przesyłki przyjmowane są pocztą na adres siedziby PHU „SINBUS” lub mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Reklamacje powinny być zgłaszane na piśmie, za potwierdzeniem doręczenia w nieprzekraczalnym terminie 10 dni licząc od dnia następnego po dniu nadania przesyłki., z zastrzeżeniem postanowień ust 4.
 3. Roszczenia z tytułu nienależytego wykonania usługi wygasają wskutek przyjęcia przesyłki bez zastrzeżeń. Nie dotyczy to jednak roszczeń z tytułu niewidocznych ubytków lub uszkodzeń przesyłki zgłoszonych przez Adresata nie później niż po upływie 7 dni od przyjęcia przesyłki.
 4. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:
  - Nazwę lub nazwisko i adres reklamującego;
  - Podstawę reklamacji;
  - Udokumentowane uprawnienie do dochodzenia roszczeń;
  - Kopię listu przewozowego i numer przesyłki; Kwotę roszczenia;
  - Podpis reklamującego lub osoby przez niego upoważnionej z załączonym pełnomocnictwem.
 5. Reklamacja powinna być rozpatrzona w terminie 2 miesięcy licząc od dnia wniesienia prawidłowej reklamacji
 6. Po rozpatrzeniu reklamacji, PHU „SINBUS” powiadamia pisemnie reklamującego o sposobie załatwienia reklamacji, ewentualnym odszkodowaniu oraz terminie i sposobie przekazania należności.
 7. Reklamacje zgłoszone po terminie, reklamacje niekompletne (nie spełniające warunków), reklamacje uzupełnione po terminie lub reklamacje wniesione przez osobę nieuprawnioną traktuje się jak nie wniesione.
 8. Nadawcy nie przysługuje prawo potrącenia kwot roszczenia od aktualnych , przeszłych bądź przyszłych należności wobec PHU „SINBUS”. Przesyłka niedoręczona może zostać otwarta w celu uzyskania danych umożliwiających jej doręczenie lub zwrócenie Nadawcy.
 9. Przesyłkę uznaje się za utraconą, jeżeli nie została dostarczona do Odbiorcy w okresie 5 dni od upływu przewidywanego terminu doręczenia.

 

Zleceniodawca zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem przed przekazaniem przesyłki firmie PHU „SINBUS”. Skorzystanie z usług firmy PHU „SINBUS” oznacza akceptację regulaminu.

karta stalego klienta


KARTA STAŁEGO KLIENTA


Skorzystaj z karty stałego klienta przewidzianej dla osób korzystających z usług naszej firmy. 

Karta upoważnia do przewozu 5 paczki GRATIS !!!O szczegóły zapytaj kierowcę.

Telefony PL:

kom.: (+48) 502 917 838
tel.: (+48) 15 832 51 44

PHONE ENG:

phone: (+44) 77 07 66 12 80
mobile: (+44) 7523406008

© 2022 SINBUS Przewóz osób i paczek | realizacja: studioweb.net.pl